Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

O CZASOPIŚMIE

Podstawowe informacje

Opis czasopisma

Biblioteka Regionalisty jest rocznikiem ukazującym się w wersji papierowej i elektronicznej, prezentującym artykuły naukowe w wolnym dostępie na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Wszystkie publikacje przygotowane są zgodnie z obowiązującymi standardami etyki publikacji oraz oceniane metodą double-blind review proces. Warunkiem opublikowania jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Czasopismo jest uwzględnione w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) z dorobkiem 20 punktów.

Biblioteka Regionalisty jest wydawana nieprzerwanie od 2005 r.

ISSN: 2081-4461 (print) | e-ISSN: 2449-9781 (online)


Cele i zakres

Biblioteka Regionalisty to czasopismo stanowiące platformę wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań prowadzonych w zakresie współczesnej ekonomii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Czasopismo jest skierowane do społeczności międzynarodowej, dlatego publikuje artykuły wyłącznie w języku angielskim.

Tematyka czasopisma obejmuje takie zagadnienia, jak: polityka regionalna, rozwój przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego, gospodarka oparta na wiedzy, administracja publiczna, finanse jednostek samorządu terytorialnego, bezpieczeństwo w przestrzeni, jak również kreatywność i innowacyjności w gospodarce.


Polityka Open Access

Biblioteka Regionalisty jest czasopismem naukowym w otwartym dostępie (open access), wydawanym na licencj Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0  (CC BY-SA 4.0). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników, który mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. Numery sprzed roku 2020, wydane zostały na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND 3.0).

Zawartość wszystkich roczników jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Harmonogram publikacji

Częstotliwość ukazywania się czasopisma: 1 numer / rok

Nabór artykułów: do 30 kwietnia

Proces recenzji: do 3 tygodni

Publikacja artykułów: do 30 grudnia

Informacja o aktualnym naborze artykułów do czasopisma umieszczana jest na stronie głównej.

Etyka publikacji

Redakcja czasopisma dba o wysoką jakość oraz rzetelność artykułów naukowych ukazujących się w Bibliotece Regionalisty. W tym celu podejmuje działania na rzecz utrzymania standardów etycznych dla prac naukowych, takich jak egzekwowanie przestrzegania tych zasad, zarówno w odniesieniu do autorów publikacji, jak i recenzentów.


Redakcja czasopisma wdraża i stosuje procedury wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE).


Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęło działalność w 1955 roku.

Celem Wydawnictwa UEW jest upowszechnianie wyników badań, dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników uczelni polskich i zagranicznych z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

Zakres tematyczny publikacji mieści się w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz technologia żywności i żywienia.

Rocznie wydawanych jest ponad 100 tytułów. Są to przede wszystkim monografie, podręczniki akademickie, skrypty oraz czasopisma naukowe.

W odniesieniu do wszystkich publikacji stosowane są ustalone procedury recenzowania dzieł naukowych oraz zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE), w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom wydawniczym.

Rada Naukowa

Zadania i kompetencje Rady Naukowej

Rada Naukowa czasopisma sprawuje funkcję organu opiniodawczo-doradczego Redaktora Naczelnego. Do zadań członków Rady Naukowej należą w szczególności:

  • czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma,
  • dbanie o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej i informowanie redaktora naczelnego o zauważonych przypadkach nieuczciwości naukowej,
  • dbanie o wizerunek czasopisma i jego rozpoznawalność w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

Radę Naukową czasopisma tworzą pracownicy naukowi z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych:

Petr Hlavácek Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czechy

Andrzej Klasik – Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Polska

Stanisław Korenik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

Oğuz Özbek – Pamukkale University, Turcja

Valentina Pidlisynuk – Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czechy

Andrey Pochtovyuk – Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University, Ukraina

Janusz Słodczyk – Uniwersytet Opolski, Polska

Komitet Redakcyjny

Stanisław Korenik

redaktor naczelny

Uniwersytet Ekonomiczny

we Wrocławiu

Piotr Hajduga

sekretarz redakcji

Uniwersytet Ekonomiczny

we Wrocławiu

Alicja Zakrzewska-Półtorak

Uniwersytet Ekonomiczny

we Wrocławiu

Tetyana Stefanovska

National University of Life and Environmental Sciences

of Ukraine

Zadania i kompetencje Komitetu Redakcyjnego

Komitet Redakcyjny zajmuje się organizacją działalności czasopisma, a także merytoryczną i techniczną obsługą procedury wydawniczej.

Redaktor Naczelny podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności czasopisma, a w szczególności jest odpowiedzialny za:

  • kierowanie pracami redakcji czasopisma,
  • sprawowanie nadzoru nad jakością składanych artykułów do publikacji,
  • sprawne funkcjonowanie procesu publikacji w koordynacji z Wydawnictwem.

Sekretarz redakcji jest odpowiedzialny w szczególności za:

  • przyjmowanie zgłoszonych artykułów i przesyłanie ich do recenzentów,
  • informowanie autorów o dalszym procedowaniu lub odrzuceniu artykułu,
  • prowadzenie korespondencji w bieżących sprawach czasopisma,
  • organizację i stabilność procesu wydawniczego czasopisma raz w roku oraz aktualizację strony internetowej.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik

W 1988 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 15 lutego 1989 r. podjął pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta stażysty na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1992-1993 odbył staże naukowe we Francji, na uniwersytecie Lille I, w ramach programu TEMPUS. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w czerwcu 1994 r., pracował na stanowisku adiunkta do października 2001 r. Kolejny stopień, czyli doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w styczniu 1999 r. i od października 2001 r. podjął pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W dniu 24.04.2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych a w dniu 01.01.2013 r. został zatrudniony na etacie profesora zwyczajnego. Obecnie pracuje w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którą kieruje od 2004 r. W latach 1998-2012 pracował także na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, gdzie pełnił różne funkcje (np. dziekana, prorektora). W okresie 2004-2005 pracował na stanowisku prof. nadzw. i jednocześnie kierownika w Zakładzie Gospodarki Regionalnej Instytutu Ekonomii na Akademii Świętokrzyskiej. Od dnia 1 października 2012 r. do 30 września 2014 r. zatrudniony był na stanowisku profesora na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest członkiem w różnorodnych ciałach naukowych, przykładowo – Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz gremiach działających na rzecz praktyki gospodarczej, m.in. rad nadzorczych. Brał udział w realizacji kilkunastu grantów badawczych, o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, pełniąc w nich różne funkcje (kierownicze, wykonawcze, organizacyjne).

Recenzenci

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem:

Peter Walther Baur – University of Johannesburg, Republika Południowej Afryki

Adam Drobniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

Marcos Ferasso – Community University of Chapeco Region, Brazylia

Krystian Heffner – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

Rachmat Hidayat – University of Jember, Indonezja

Marian Kachniarz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska

Magdalena Kalisiak-Mędelska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska

Jaroslav Koutský – Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czechy

Daniel Meyer – North-West University, Republika Południowej Afryki

Natanya Meyer – North-West University, Republika Południowej Afryki

Kateryna Pryakhina – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraina

Miloslav Šašek – Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czechy

Marius Venter – University of Johannesburg, Republika Południowej Afryki

Historia czasopisma

Biblioteka Regionalisty, czasopismo przygotowywane przez pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowi platformę wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań prowadzonych w zakresie rozwoju regionalnego. Tematyka czasopisma obejmuje takie zagadnienia, jak: polityka regionalna, rozwój przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego, metropolizacja w dobie gospodarki opartej na wiedzy, finanse jednostek samorządu terytorialnego, bezpieczeństwo w przestrzeni, jak również kreatywność i innowacyjności gospodarki regionalnej.

Inicjatywa wydania rocznika Biblioteka Regionalisty podjęta została w 2005 r. Od tego momentu czasopismo regularnie ukazuje się w charakterystycznej oprawie i z interesującą treścią. Warto podkreślić, że czasopismo posiada charakter uniwersalny pod względem „statusu naukowego” jego autorów. Publikacje w nim zawarte są wytworem wiedzy zarówno uznanych profesorów, jak i młodych pracowników naukowych. Należy również nadmienić, że obecna propozycja stanowi kontynuację poprzedniej serii wydawniczej pod nazwą Biblioteka Regionalistyki, której pierwszy numer ukazał się w roku 2001.

©2020 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu