Archiwum

The impact of climate change on water resources in the aspect of global economy / Wpływ zmian klimatycznych na zasoby wodne w aspekcie problemów gospodarki światowej
Autor: Hanna Adamiczka


Hybridization of development in sectorial approach – cases from green economy and real estate / Hybrydyzacja rozwoju w ujęciu sektorowym – przykłady branż zielonej gospodarki i sektora nieruchmości
Autor: Adam Drobniak, Agnieszka Jania, Klaudia Plac


Cross-border cooperation in the Neisse-Nisa-Nysa Euroregion, as an example / Współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
Autor: Piotr Hajduga


Development of regional innovation environment in the northern part of Czechia / Rozwój środowiska regionalnych innowacji w północnej części Czech
Autor: Petr Hlaváček


Boosting innovation and entrepreneurship in Polish economy / Pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w polskiej gospodarce
Autor: Brygida Klemens, Niki Derlukiewicz, Anna Mempel-Śnieżyk


Functioning of local and regional units in contemporary economic conditions. Chosen aspects / Funkcjonowanie jednostek lokalnych i regionalnych we współczesnych realiach gospodarczych. Wybrane aspekty
Autor: Stanisław Korenik, Małgorzata Rogowska


Perspective of application of behavioural economic principles for changing consumer choice towards sustainability in the alternative energy sector / Możliwe zastosowania zasad ekonomii behawioralnej jako czynnika wpływającego na zachowania konsumenckie w obszarze zrównoważonego rozwoju w dziedzinie alternatywnych źródeł energii
Autor: Iryna Pidlisnyuk


Phytotechnologies with biomass production as a sustainable solution for military land revitalization / Fitotechnologia z produkcją biomasy jako zrównoważone rozwiązanie pozwalające na rewitalizację zanieczyszczonych terenów wojskowych
Autor: Valentina Pidlisnyuk, Larry Erickson, Tatyana Stefanovska, Iryna Pidlisnyuk, Lawrence Davis


Urban void as a potential of the contemporary city development / Pustka przestrzenna jako potencjał rozwoju współczesnego miasta
Autor: Agata Pluta


Socio-economic development of Czechia at the micro-regional level / Rozwój społeczno-ekonomiczny Czech w skali mikroregionów
Autor: Miloslav Šašek


Location of high-rise buidings in Wrocław / Lokalizacja budynków wysokościowych we Wrocławiu
Autor: Alicja Zakrzewska-PółtorakA cooltural river in the capital of culture / Coolturalna rzeka w stolicy kultury
Autor: Hanna Adamiczka


Key national clusters in reginal policy / Krajowe klastry kluczowe w polityce regionalnej
Autor: Dorota Jegorow


Subregional growth poles of the Opole Voivodeship. The case study of the Kędzierzyn-Strzelce subregion / Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego. Studium przypadku subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego
Autor: Dariusz Kantor


Cities in European and Polish strategic documents / Miasta w europejskich i polskich dokumentach strategicznych
Autor: Beata Kisielewicz


Development of the region in the context of innovations – opportunities and threats / Rozwój regionu w kontekście innowacji – szanse i zagrożenia
Autor: Stanisław Korenik


Social security and social policy as public tasks / Bezpieczeństwo społeczne i polityka społeczna – zarys problemu
Autor: Andrzej Łuczyszyn, Martyna Łuczyszyn


Cities and regions in the new learning economy / Miasta i regiony w nowej gospodarce uczącej się
Autor: Katarzyna Miszczak


New development plan of Turkey (2014-2018) and old institutional problems: lessons from Poland / Nowy plan rozwoju Turcji (2014-2018) i stare problemy instytucjonalne: lekcje z Polski
Autor: Oguz Özbek


Long-term concept for a city in changing conditions of the modern economy / Długookresowa koncepcja miasta w zmiennych warunkach współczesnej gospodarki
Autor: Dorota Rynio


The effects of revitalizing actions – identification and significance for the development policy of a region (a case study of Opolskie Voivodeship) / Efekty działań rewitalizacyjnych – identyfikacja i znaczenie dla polityki rozwoju regionu (przykład województwa opolskiego)
Autor: Edyta Szafranek, Agnieszka Dembicka-Niemiec


Utilization of capital resources in farms with the predominance of crop production in Poland on the example of Dolnośląskie Voivodeship / Wykorzystanie zasobów kapitału w gospodarstwach rolnych z przewagą produkcji roślinnej w Polsce na przykładzie województwa donośląskiego
Autor: Agnieszka Tarnowska


Wrocław Śródmieście – specific features and development prospects / Wrocław Śródmieście – specyfika i perspektywy rozwoju
Autor: Alicja Zakrzewska-PółtorakBezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju regionalnego
Autor: Eric Ambukita


Wspieranie innowacyjności w polskich regionach
Autor: Niki Derlukiewicz


System kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym
Autor: Zofia Dolewka


Wybrane elementy konkurencyjności i rozwoju lokalnego na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego
Autor: Sylwia Dołzbłasz


Dylematy i wyzwania polityki regionalnej w Polsce do roku 2020
Autor: Piotr Hajduga


Partnerstwo lokalne – istota i znaczenie na przykładzie lokalnych grup działania
Autor: Magdalena Kalisiak-Mędelska


Rozwój przestrzenny we współczesnych realiach
Autor: Stanisław Korenik


Koncepcje rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i inteligentnych specjalizacji
Autor: Anna Mempel-Śnieżyk


Reguły gospodarki uczącej się a wyzwania dla wspólnotowej polityki regionalnej
Autor: Katarzyna Miszczak


The change in the structure of land use in cities. Krakow – a case study
Autor: Monika Musiał-Malagó


Współczesne problemy krajowej i regionalnej polityki miejskiej
Autor: Marek Obrębalski


Budowanie lokalnego kapitału kreatywności w metropolii (na przykładzie Wrocławia Nadodrze)
Autor: Małgorzata Pięta-Kanurska


Samorząd terytorialny w warunkach governance i sieci
Autor: Aldona Podgórniak-Krzykacz


Przestrzeń publiczna w rozwoju kreatywnych miast
Autor: Małgorzata Rogowska


Wspólne strategie terytorialne w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego
Autor: Dorota Rynio


Kolejowe przewozy regionalne – wyzwania i problemy
Autor: Przemysław Sekuła


Ekonomiczne efekty projektów infrastrukturalnych realizowanych przez gminy w strefie podmiejskiej Krakowa
Autor: Piotr Serafin


Model procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego
Autor: Andrzej Sztando


Zintegrowane inwestycje terytorialne jako nowe narzędzie wspierania współpracy jednostek samorządu terytorialnego – przypadek Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Autor: Alicja Zakrzewska-Półtorak

Województwo dolnośląskie na drodze ku innowacyjnej gospodarce
Autor: Niki Derlukiewicz


Identyfikacja kluczowych barier innowacyjności przedsiębiorstw w regionach Polski
Autor: Dariusz Głuszczuk


Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego w dobie kryzysu
Autor: Piotr Hajduga


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz jego znaczenie dla polskiej gospodarki i środowiska w okresie programowania 2007–2013
Autor: Beata Kisielewicz


Wyzwania i dylematy współczesnej polityki regionalnej
Autor: Stanisław Korenik


Delimitacja polskich obszarów metropolitalnych
Autor: Agnieszka Krześ


Innowacje społeczne jako determinanta rozwoju lokalnego
Autor: Andrzej Łuczyszyn


Strategia Rozwoju Szczecina 2025
Autor: Krzysztof Małachowski


Działania władz lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego
Autor: Anna Mempel-Śnieżyk


Teoretyczne zagadnienia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i sektora ICT w aspekcie przestrzennym
Autor: Katarzyna Miszczak


Wspomaganie informacyjne samorządu terytorialnego – refleksje statystyczne
Autor: Marek Obrębalski


Znaczenie klastrów w kształtowaniu się gospodarki kreatywnej regionów (na przykładzie Dolnego Śląska)
Autor: Małgorzata Pięta-Kanurska


Nowe trendy w funkcjonowaniu administracji publicznej
Autor: Małgorzata Rogowska


Wpływ czynników społeczno-gospodarczych na konkurencyjność Pragi
Autor: Karolina Rosomacha


Przeobrażenia rynku nieruchomości w polskich metropoliach w okresie 1989–2011 oraz perspektywy jego rozwoju
Autor: Alicja Słodczyk


Województwo dolnośląskie w inicjatywie integracji Polski Zachodniej
Autor: Alicja Zakrzewska-Półtorak


Stabilność systemu finansowego jako warunek wzrostu gospodarczego – podejście instytucjonalne
Autor: Artur Borcuch


Konkurencyjność wybranych regionów Unii Europejskiej
Autor: Niki Derlukiewicz


Wpływ kryzysu gospodarczego na efektywność grup strategicznych przedsiębiorstw mleczarskich w województwie lubelskim
Autor: Katarzyna Domańska, Renata Kubik


Kondycja środowiska przyrodniczego w rozwoju miejscowości uzdrowiskowej na przykładzie Szczawna-Zdroju
Autor: Eleonora Gonda-Soroczyńska


Wybrane problemy lokalizacji lądowych farm wiatrowych w Polsce
Autor: Alicja Małgorzata Graczyk


Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska w pierwszej dekadzie XXI wieku
Autor: Piotr Hajduga


Decentralizacja administracji publicznej. Zarys problemu
Autor: Magdalena Kalisiak-Mędelska


Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko w województwie lubelskim
Autor: Armand Kasztelan


Efektywność wykorzystania potencjału innowacyjnego gospodarki polskiej
Autor: Tomasz Kijek


Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 – ujęcie regionalne
Autor: Piotr Klimczyk, Gabriela Wronowska


Rola banku spółdzielczego w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu włodawskiego
Autor: Elżbieta Kołodziej, Grzegorz Wesołowski


Problemy współczesnego interwencjonizmu państwowego w świetle kryzysu finansowego
Autor: Stanisław Korenik


Sektor publiczny w Polsce wobec wyzwań XXI wieku – wybrane problemy
Autor: Andrzej Łuczyszyn


Polityka wspierania i tworzenia sieciowych struktur przestrzennych w Polsce na tle wybranych krajów UE
Autor: Anna Mempel-Śnieżyk


Spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna Unii Europejskiej – konwergencja czy dywergencja
Autor: Sławomir Pastuszka


Innowacyjność jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego
Autor: Andrzej Pawlik


Krytyka liberalnych praktyk w korporacjach na przełomie wieków i nowe nurty w ekonomii pierwszej dekady XXI wieku
Autor: Adam Peszko


Finansowanie naturalnych szkód katastroficznych w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego
Autor: Zbigniew Piepiora


Polityka rozwoju lokalnego – zarys nowych koncepcji
Autor: Małgorzata Rogowska


Wyzwania wobec sektora energetycznego w Polsce a polityka klimatyczna Unii Europejskiej – wybrane aspekty
Autor: Janusz Rosiek


Urzędy marszałkowskie jako organizacje otwarte na współpracę w świetle badań empirycznych
Autor: Wawrzyniec Rudolf


Wykorzystanie naturalnych warunków środowiska w kształtowaniu wizerunku miasta
Autor: Dorota Rynio


Rola władz samorządowych w realizowaniu współczesnej koncepcji polityki rozwoju regionalnego na przykładzie województwa świętokrzyskiego
Autor: Agnieszka Schmeidel


Ryzyko polityczne i jego wpływ na podejmowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Autor: Eugeniusz Sitek


Delokalizacja działalności gospodarczej w warunkach konkurencji podatkowej
Autor: Michał Sosnowski


Przeciwdziałanie zmianom klimatu na poziomie UE a polityka klimatyczna Polski
Autor: Katarzyna Tarnawska


Zróżnicowanie infrastruktury społecznej w województwach
Autor: Agnieszka Tarnowska


Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy jako efekt działań marketingowych
Autor: Barbara Trzaska


Czynniki warunkujące wykorzystanie endogenicznego potencjału rozwoju obszarów wiejskich Polski Wschodniej
Autor: Alina Walenia


Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa
Autor: Sylwia Wiśniewska


Samodzielność wydatkowa gmin województwa świętokrzyskiego
Autor: Piotr Bury, Paweł Dziekański, Joanna Rogalska


Potencjał województwa dolnośląskiego w aspekcie tworzenia innowacyjnej gospodarki
Autor: Niki Derlukiewicz


Pragmatyczne aspekty wyboru źródeł finansowania innowacji – procedura i kryteria
Autor: Dariusz Głuszczuk


Wpływ procesu globalizacji i integracji regionalnej na znaczenie państwa w gospodarce
Autor: Piotr Hajduga


Polska w dobie globalizacji – wybrane problemy
Autor: Renata Jedlińska, Beata Rogowska


Osiągnięcia samorządu powiatowego w restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia (na przykładzie Dolnego Śląska)
Autor: Marian Kachniarz


Kapitał intelektualny – wybrane narzędzia pomiaru
Autor: Magdalena Kalisiak-Mędelska


Kształtowanie się nowych realiów gospodarczych na początku XXI wieku
Autor: Stanisław Korenik


Kapitał ludzki jako zasób regionalny
Autor: Marek Leszczyński


Zmiany w sektorze finansów publicznych i ich konsekwencje dla rozwoju lokalnego
Autor: Andrzej Łuczyszyn


Wyższa szkoła niepubliczna jako podmiot rynku lokalnego
Autor: Marcin Marzec


Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój lokalny – wybrane aspekty
Autor: Anna Mempel-Śnieżyk


Regionalny wymiar światowego kryzysu w Polsce
Autor: Katarzyna Miszczak


Występowanie katastrof naturalnych na obszarze Polski i przeciwdziałanie ich skutkom
Autor: Zbigniew Piepiora


Zarządzanie regionem uczącym się
Autor: Małgorzata Pięta-Kanurska


Inwestycje w gminną infrastrukturę techniczną – zarys teoretyczny
Autor: Małgorzata Rogowska


Rozwój obszarów otoczenia metropolii (wybrane aspekty)
Autor: Dorota Rynio


Absolwenci kieleckich szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych w latach 2002-2008 jako element podażowej strony rynku pracy
Autor: Agata Szydlik-Leszczyńska


Aktywność administracji samorządowej Podkarpacia w zakresie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Autor: Alina Walenia


Znaczenie nadzoru korporacyjnego a rola władz publicznych w kreowaniu koniunktury gospodarczej w czasie spowolnienia gospodarczego
Autor: Jerzy Wąchol


Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych
Autor: Sylwia Wiśniewska


Problemy rozwoju Wałbrzycha i ich znaczenie dla rozwoju województwa dolnośląskiego
Autor: Alicja Zakrzewska-Półtorak


Koncepcja nowego regionalizmu, czyli sposób funkcjonowania władz samorządowych w XXI wieku
Autor: Agnieszka Ziomek


Migracje ludności na obszarach przygranicznych południowo-zachodniej Polski
Autor: Henryk Łabędzki


Metropolitan governance – wyzwanie dla polskich samorządów
Autor: Małgorzata Pięta-Kanurska


Implementacja Regionalnej strategii innowacji w regionie Dolnego Śląska
Autor: Niki Derlukiewicz


Rachunek kosztów cyklu życia produktu w promocji rozwoju jednostki samorządu terytorialnego
Autor: Beata Filipiak, Konrad Kochański


Kreowanie struktury przestrzennej gminy jako element pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie gminy Mściwojów
Autor: Katarzyna Miszczak


Perspektywy rozwoju aglomeracji górnośląskiej na podstawie sektora gospodarki kreatywnej
Autor: Andrzej Klasik, Adam Drobniak, Krzysztof Wrana


Ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa ogrodniczego na Dolnym Śląsku
Autor: Irena Kropsz


Wdrażanie rozwoju zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich terenów sudeckich
Autor: Barbara Kutkowska


Rozwój lokalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej
Autor: Andrzej Łuczyszyn


Infrastruktura w polityce samorządu terytorialnego
Autor: Małgorzata Rogowska


Atrakcyjność inwestycyjna Dolnego Śląska – wybrane aspekty
Autor: Anna Mempel-Śnieżyk


Podstawy wsparcia ze środków finansowych Unii Europejskiej rozwoju regionów kreujących w Polsce gospodarkę innowacyjnąi opartą na wiedzy
Autor: Dorota Rynio


Rozwój regionalny we współczesnych realiach a rekomendacje dla polityki regionalnej
Autor: Stanisław Korenik


Spójność terytorialna w perspektywie Zielonej księgi szansą dla gospodarki krajów Unii Europejskiej
Autor: Kinga Wasilewska


Lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii oligopolistycznej reakcji
Autor: Alicja Zakrzewska-Półtorak


Recenzja książek autorstwa prof. UE dr hab. Doroty Korenik: „Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy” i „O roli służebnej banków komercyjnych”
Autor: Beata Filipiak