Komitet Redakcyjny

  • Petr Hlavácek
  • Katarzyna Miszczak
  • Oğuz Özbek
  • Valentina Pidlisnyuk
  • Tetyana Stefanovska

 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik

W 1988 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 15 lutego 1989 r. podjął pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta stażysty na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1992-1993 odbył staże naukowe we Francji, na uniwersytecie Lille I, w ramach programu TEMPUS. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w czerwcu 1994 r., pracował na stanowisku adiunkta do października 2001 r. Kolejny stopień, czyli doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w styczniu 1999 r. i od października 2001 r. podjął pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W dniu 24.04.2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych a w dniu 01.01.2013 r. został zatrudniony na etacie profesora zwyczajnego. Obecnie pracuje w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którą kieruje od 2004 r. W latach 1998-2012 pracował także na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, gdzie pełnił różne funkcje (np. dziekana, prorektora). W okresie 2004-2005 pracował na stanowisku prof. nadzw. i jednocześnie kierownika w Zakładzie Gospodarki Regionalnej Instytutu Ekonomii na Akademii Świętokrzyskiej. Od dnia 1 października 2012 r. do 30 września 2014 r. zatrudniony był na stanowisku profesora na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest członkiem w różnorodnych ciałach naukowych, przykładowo – Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz gremiach działających na rzecz praktyki gospodarczej, m.in. rad nadzorczych. Brał udział w realizacji kilkunastu grantów badawczych, o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, pełniąc w nich różne funkcje (kierownicze, wykonawcze, organizacyjne).